hiru gossip lanka facebook, hiru gossip lanka hot, hiru gossip lanka photo gallery, hiru gossip lanka fb, hiru gossip lanka news english, hiru gossip lanka hot news, hiru gossip lanka hot, hiru gossip lanka fb, hiru gossip lanka photo gallery, hiru gossip lanka news english, hiru gossip lanka actress, hiru gossip lanka facebook, gossip lanka hiru saranga and umali, gossip lanka hiru golden film awards, sri lanka hiru breaking gossip, hiru gossip lanka c news, hiru gossip c lanka, sri lanka cricket hiru gossip, hiru gossip lanka to day, hiru gossip lanka e news, hiru gossip lanka english news, hiru gossip lanka news sinhala font, hiru gossip lanka gossip news, hiru gossip lanka in sinhala, hiru gossip lanka.lk, www.hiru gossip-lankanews.com, hiru gossip lanka news, hiru gossip lanka political, hiru gossip lanka sinhala, hiru gossip lanka today, hiru gossip lanka videos, www.hiru gossip lanka.lk, hiru gossip lanka youtube, hiru gossip lanka news yesterday, hiru gossip lanka news 2019, hiru gossip lanka 99, hiru gossip lanka 9

Thursday, December 19, 2019

Newer Posts

Nugegoda 15-year-old schoolgirl Rape Case

Nugegoda 15-year-old schoolgirl Rape Case, gossip lanka news, hiru gossip news, sinhala gossip news, Rape Case,

15 yeúßÈ mdi,a fmïj;sh ¥IKh l<
fmïj;dg yd wdOdr wkqn, ÿka isiqúhf.a ujg wjidkfha w;a jQ brKu


ÈhKsh w;=reoyka njg uju ñßydk fmd,Sishg meñKs,s lr,d'''
ÈhKshf.ka yd fmïj;df.ka isÿl< m%Yak lsÍïj,È t<shg wdmq foa''

isiqúhg isÿl< ffjoH mÍlaIKhlska miq fy<s jQ foa fukak''

15 yeúßÈ ish nd, jhialdr ÈhKsh ¥IKh lsÍu i|yd tlS ÈhKshf.a fmïj;dg wdOdr wkqn, ÿka nj lshk isoaêhla iïnkaOfhka w;awvx.=jg f.k rlaIs; nkaOkd.dr.; lr isá ¥IKhg m;a ÈhKshf.a uj yd ielldr fmïj;d wemu;

President Gotabaya Rajapakshe

President Gotabaya Rajapakshe sonksjigu f.dia f;dr;=re úuid iqÿiaika muKla n|jd .kak
,laIhlg /lshd §u .ek ckm;sf.ka Wmfoia ,enqKq yeá


ckjdß 15 jkod werfUk /lshd ,laIhla iïmdokh flfrk nyqld¾h ixj¾Ok ld¾h idOl n,ldfha jevlghq;= hgf;a WmdêOdßka oi oyilg o /lshd wjia:d újD; jk nj wo wkdjrK jqKd'