hiru gossip lanka facebook, hiru gossip lanka hot, hiru gossip lanka photo gallery, hiru gossip lanka fb, hiru gossip lanka news english, hiru gossip lanka hot news, hiru gossip lanka hot, hiru gossip lanka fb, hiru gossip lanka photo gallery, hiru gossip lanka news english, hiru gossip lanka actress, hiru gossip lanka facebook, gossip lanka hiru saranga and umali, gossip lanka hiru golden film awards, sri lanka hiru breaking gossip, hiru gossip lanka c news, hiru gossip c lanka, sri lanka cricket hiru gossip, hiru gossip lanka to day, hiru gossip lanka e news, hiru gossip lanka english news, hiru gossip lanka news sinhala font, hiru gossip lanka gossip news, hiru gossip lanka in sinhala, hiru gossip lanka.lk, www.hiru gossip-lankanews.com, hiru gossip lanka news, hiru gossip lanka political, hiru gossip lanka sinhala, hiru gossip lanka today, hiru gossip lanka videos, www.hiru gossip lanka.lk, hiru gossip lanka youtube, hiru gossip lanka news yesterday, hiru gossip lanka news 2019, hiru gossip lanka 99, hiru gossip lanka 9

Thursday, December 19, 2019

Older Post

Nugegoda 15-year-old schoolgirl Rape Case

Nugegoda 15-year-old schoolgirl Rape Case, gossip lanka news, hiru gossip news, sinhala gossip news, Rape Case,

15 yeúßÈ mdi,a fmïj;sh ¥IKh l<
fmïj;dg yd wdOdr wkqn, ÿka isiqúhf.a ujg wjidkfha w;a jQ brKu


ÈhKsh w;=reoyka njg uju ñßydk fmd,Sishg meñKs,s lr,d'''
ÈhKshf.ka yd fmïj;df.ka isÿl< m%Yak lsÍïj,È t<shg wdmq foa''

isiqúhg isÿl< ffjoH mÍlaIKhlska miq fy<s jQ foa fukak''

15 yeúßÈ ish nd, jhialdr ÈhKsh ¥IKh lsÍu i|yd tlS ÈhKshf.a fmïj;dg wdOdr wkqn, ÿka nj lshk isoaêhla iïnkaOfhka w;awvx.=jg f.k rlaIs; nkaOkd.dr.; lr isá ¥IKhg m;a ÈhKshf.a uj yd ielldr fmïj;d wemu;
uqodyßk f,i kqf.af.dv w;sf¾l ufyia;%d;a yd w;sf¾l Èid úksiqre tÉ'hQ'fla' me,afmd, uy;d ksfhda. lrkq ,enqjd'

kqf.af.dv wêlrK n, m%foaYfha mÈxÑ ujla yd je,sms,a,Ej m%foaYfha mÈxÑ ielldr ;reKhl= tfia wemu; uqodyereKd'

by; lS myf<dia yeúßÈ ish ÈhKsh w;=reokaj we;s nj mjiñka tlS uj ñßydk fmd,sishg meñKs,a,la lr we;s njo wkdjrKh jqKd'

miqj fï iïnkaOfhka <ud yd ldka;d ld¾hdxYh l< úu¾Ykj,ska miq tlS ÈhKsh yd ielldr fmïj;d je,sms,a,Ej m%foaYfha ksfjil isáh§ fmd,sish uÛska w;awvx.=jg f.k ;snqKd'

fï iïnkaOfhka fmd,sish tlS ÈhKshf.ka yd ielldr fmïj;df.ka l< m%Yak lsÍïj,§ tu ujf.ao wkqoekqu we;sj Tjqka tfia tlg jdih lr we;s nj fmd,sish wkdjrKh lrf.k ;sfnkjd'

fulS ÈhKsh ffjoH mÍlaIKhla i|yd l¿fndaú, frdayf,a wêlrK ffjoH ks,Odß fj; bÈßm;a lr ;snqKq w;r weh ¥IKhg ,laj we;s njg wêlrK ffjoH ks,Odßhdf.a jd¾;dfõ i|ykaj ;sfnk njo fmd,sish wêlrKhg lreKq jd¾;d l<d'