hiru gossip lanka facebook, hiru gossip lanka hot, hiru gossip lanka photo gallery, hiru gossip lanka fb, hiru gossip lanka news english, hiru gossip lanka hot news, hiru gossip lanka hot, hiru gossip lanka fb, hiru gossip lanka photo gallery, hiru gossip lanka news english, hiru gossip lanka actress, hiru gossip lanka facebook, gossip lanka hiru saranga and umali, gossip lanka hiru golden film awards, sri lanka hiru breaking gossip, hiru gossip lanka c news, hiru gossip c lanka, sri lanka cricket hiru gossip, hiru gossip lanka to day, hiru gossip lanka e news, hiru gossip lanka english news, hiru gossip lanka news sinhala font, hiru gossip lanka gossip news, hiru gossip lanka in sinhala, hiru gossip lanka.lk, www.hiru gossip-lankanews.com, hiru gossip lanka news, hiru gossip lanka political, hiru gossip lanka sinhala, hiru gossip lanka today, hiru gossip lanka videos, www.hiru gossip lanka.lk, hiru gossip lanka youtube, hiru gossip lanka news yesterday, hiru gossip lanka news 2019, hiru gossip lanka 99, hiru gossip lanka 9

Thursday, December 19, 2019

Newer Post

President Gotabaya Rajapakshe

President Gotabaya Rajapakshe sonksjigu f.dia f;dr;=re úuid iqÿiaika muKla n|jd .kak
,laIhlg /lshd §u .ek ckm;sf.ka Wmfoia ,enqKq yeá


ckjdß 15 jkod werfUk /lshd ,laIhla iïmdokh flfrk nyqld¾h ixj¾Ok ld¾h idOl n,ldfha jevlghq;= hgf;a WmdêOdßka oi oyilg o /lshd wjia:d újD; jk nj wo wkdjrK jqKd'

ta Bg wod<j ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaIf.a m%Odk;ajfhka ckdêm;s ld¾hd,fha mej;s idlÉPdjl§hs'

fuu jevigyk hgf;a lsisÿ wOHdmkhla fkd,o fyda wvq wOHdmksl uÜgula iys; kqmqyqKq msßia f;dard .efkk w;r" m%:u wÈhr hgf;a /lshd wjia:d ,laIhla iïmdokh flfrkjd'

Tjqka fufyhùfï yd l<ukdlrK ld¾hhka i|yd o ;j;a /lshd 30"000 la muK W;amdokh jk njhs ckdêm;s udOH wxYh i|yka lf<a'

fuu ld¾h idOl n,ldh i|yd iEu m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYhlskau 300 ;a 350 ;a w;r msßila n|jd .ekSug kshñ;hs'

ckdêm;sjrhd Wmfoia ,nd§ we;af;a ksjerÈu iqÿiaika fï i|yd n|jdf.k Tjqkag ish m%foaYfhau /lshd wjia:d wksjd¾hfhkau ,nd Èh hq;= njhs'

fuys§ ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI n|jd .ekSï j,§ fuf;la isÿjQ jerÈ isÿùug bv fkd;nk f,ig o wod< ks,Odßkag Wmfoia ,nd ÿkakd'

fï w;r" ckdêm;sjrhdf.a úfoaY in|;d ms<sn| w;sf¾l f,alïjrhd f,i ysgmq kdúl yuqodm;sjrfhl= jk woañrd,a chkd;a fld<Uf.a m;a lr ;sfnkjd'